Tính năng phần mềm

Dưới đây là toàn bộ tài liệu mô tả tính năng phần mềm được nhúng vào trang web. Nhấn vào hình mũi tên ở góc trên phải để lấy tài liệu về máy tính để đọc dần.

Bạn cũng có thể đọc từng phần nào quan tâm theo menu số xuống ở mục Tính năng phần mềm.

Tài liệu mô tả tính năng phần mềm YKHOANET 2019