Tiêu chuẩn quốc tế

Tiêu chuẩn quốc tế cho Bệnh Án Điện Tử

Bệnh án điện tử nhằm mục đích:

 • Lưu trữ thông tin bệnh nhân dưới dạng điện tử, cơ sở dữ liệu, bao gồm các bảng dữ liệu và các tài liệu multimedia.

 • Các thông tin dưới dạng dữ liệu có khả năng giúp thống kê số liệu.

 • Các thông tin dưới dạng dữ liệu có khác năng giúp chia sẻ dữ liệu cho đơn vị y tế khác.

Các chuẩn dữ liệu quốc tế

 1. HL7: (Health Level 7)

  • HL7 version 2x: dùng để quy định cấu trúc bảng tin y tế. Các mẩu tin được truyền cho các đơn vị chức năng của cùng cơ sở y tế hoặc giữa các cơ sở y tế với nhau.

  • Hình thức truyền tin là mũ và vạch. Giữa các mũ và vạch là các thông tin cần chuyển đi.

  • HL7 version 3: thay thế mũ và vạch bằng XML.

  • Các phiên bản HL7 v2 đòi hỏi tham chiếu bộ resource do HL7 quy định. Resouce này chứa trật tự thông tin trong bản tin. Do đó cần có chương trình biên dịch từ mẫu tin truyền thống sang HL7 để chuyển đến nơi nhận. Và nơi nhận cũng phải cần có bộ biên dịch từ thông tin mũ vạch sang thông tin truyền thống. Phương thức này ra đời khi internet chưa phát triển.

  • HL7 CDA: quy định cấu trúc của một bản tin y tế. Bản tin này có thể chứa một mẩu tin hoặc nhiều mẫu tin. Bản tin này có thể chứa thông tin dạng dữ liệu text, numbber hoặc multimedia.

  • HL7 FHIR: thích ứng với phương tiện di động.

  • Các phiên bản CDA và FHIR đòi hỏi tham chiếu đến các bộ resource quốc tế al2 LOINC và SNOMED CT.

 2. LOINC:

Loinc có chức năng mã hóa tất cả các y lệnh thành tập mã số. Ngôn ngữ vùng miền và ngôn ngữ quốc gia được quy đồng về mã số chung để có thể chia sẻ cho nhau trong hệ thống mạng máy tính.

Trước khi được mã hóa, LOINC quy định các quy tắc để ghi y lệnh, cách điều kiện kèm y lệnh, cách ghi tên thuốc hay hoạt chất để chống nhầm lẫn...

LOINC ban đầu chỉ dùng để mã hóa xét nghiệm, sau đó mở rộng ra khu vực lâm sàng, bảng điều tra...

 1. SNOMED CT:

SNOMED CT có chức năng mã hóa các đáp ứng y lệnh, ví dụ như tên bệnh, kết quả xét nghiệm, cách mô tả hệ thống...

ICD-10 được xem là bộ code phân loại bệnh tật hiện đại, giúp mã hóa và phân loại bệnh tật, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều khiếm khuyết do chưa thể mô tả hết các tình huống bệnh tật. SNOMED CT mặt khác lại có thể bao trùm hết các phương diện thuật ngữ lâm sàng, cận lâm sàng.

BS PHAN XUÂN TRUNG