Văn bản pháp luật CNTT Y tế

Trang này sẽ đăng tải các văn bản pháp luật liên quan đến CNTT y tế.

Các văn bản sẽ thể hiện bằng tên của văn bản và trỏ đường dẫn đến website chứa văn bản. Nếu quý vị phát hiện đường dẫn bị mất kết nối thì vui lòng thông báo.


Quyết định số 4888/QĐ-BYT ban hành Đề án ứng dụng và phát triển CNTT y tế thông minh (30/10/2019)


Thông tư số 54/2017/TT-BYT về ban hành Thông tư ban hành Bộ tiêu chí chí ứng dụng CNTT tại các cơ sở KB, CB

Thông tư 11/2015/TT-BTTTT: Quy định Chuẩn kỹ năng nhân lực công nghệ thông tin chuyên nghiệp (12/10/2015)

Thông tư 06/2015/TT-BTTTT: Quy định Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số (13/10/2015)

Thông tư 25 /2014/TT-BTTTT: Quy định về triển khai các hệ thống thông tin có quy mô và phạm vi từ Trung ương đến địa phương (13/10/2015)

Thông tư 20/2014/TT-BTTTT: Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 17/2014/TT-BTTTT: Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số (13/10/2015)

Thông tư 16/2014/TT-BTTTT: Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm (13/10/2015)

Thông tư 09/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội (13/10/2015)

Thông tư 03 /2014/TT-BTTTT: Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin (13/10/2015)

Thông tư 01/2014/TT-BTTTT: Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 22/2013/TT-BTTTT: Ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 18 /2013/TT-BTTTT: Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (13/10/2015)

Thông tư 09/2013/TT-BTTTT: Ban hành Danh mục sản phẩm phần mềm và phần cứng, điện tử (13/10/2015)

Thông tư 06/2013/TT-BTTTT: Quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 194/2012/TT-BTC: Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 13/2012/TT-BTTTT: Ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông (13/10/2015)

Thông tư 30/2011/TT-BTTTT: Quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành công nghệ thông tin và truyền thông (13/10/2015)

Thông tư 24/2011/TT-BTTTT: Quy định về việc tạo lập, sử dụng và lưu trữ dữ liệu đặc tả trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 06/2011/TT-BTTTT: Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (13/10/2015)

Thông tư 01/2011/TT-BTTTT: Công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (13/10/2015)

Thông tư 02/2011/TT-BTTTT: Quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (13/10/2015)